Student: Aya Watanabe
Kolej:Havraspár
Školní rok: léto 2022
Typ zkoušky:KOZA

Živlová magieZadané téma:

Živlová magie v pohádkách a pověstech


Konzultant: Nerys Heliabel Ghostfieldová
Posudek: Milá slečno Ayo, čekala jsem od vás excelentní výkon, přesto mě mile překvapilo až nečekané množství detailů a informací k zadanému tématu, stejně tak i logicky vystavěná struktura, díky níž se celé vypracování čte opravdu skvěle. Děkuji také za obrazové přílohy, které jednotlivé kousky vaší zkoušky příjemně oddělují. Je na první pohled znát, že jste k tématu přistoupila s pečlivostí a že jste se nespokojila s málem. Velmi dobře!

Oceňuji, že jste nejprve zmínila důležité informace o jednotlivých živlech a o jejich vlivu i na člověka, protože pak vaše vyprávění děje a souvislostí u vybraných pohádek a příběhů může čtenáři poskytnout hlubší vhled do problematiky živlové magie.

Jednotlivé pohádky jste pak představila opravdu detailně, což např. u poměrně spletitého Frozen II nebylo jistě nic snadného. V této části mé srdce zaplesalo zejména u posledního odstavce, který jste věnovala hmotné podobě jednotlivých živlů, u kterých jste také uvedla zajímavé souvislosti. To mě vysloveně nadchlo! Podobně jako informace u Moany o kameni pounamu nebo vaše zajímavé postřehy u charakterů hrdinek W.I.T.C.H.

V závěrečné části jste neopomněla uvést i další příklady živlové magie v pohádkách a příbězích, které český čtenář možná bude znát o trochu lépe. To velmi oceňuji, stejně jako astrologickou vsuvku a ono moudro na úplném konci vaší práce o rovnováze – ta je u živlů opravdu velmi důležitá.

Vaši práci, slečno Ayo, hodnotím jako skvěle zvládnutou, výborně představenou a založenou na hlubokém vhledu do tématu, je znát, že umíte uvažovat v souvislostech a že jste, navzdory četným detailům, nešla pouze po povrchu věci. Mnoho čarodějů by také mělo jistě potíže si vybrat a udržet pevný směr, kudy své vypracování povede, i s tím jste si poradila parádně. Práci tedy zcela zaslouženě hodnotím známkou Vynikající a těším se na její ústní obhajobu. Ve zkoušce jako takové nespatřuji žádnou slabinu, do které bych „šťourala“, pravděpodobně se vás tak čistě ze zvědavosti zeptám na to, jaký charakter a proč by vám nejvíce seděl, kdybyste měla být jednou z hrdinek ve W.I.T.C.H., a jaký kámen, popř. něco jiného s ohledem na živlovou magii a vaši povahu, byste si vybrala jako své srdce, kdybyste měla být bohyní přírody Te Fiti.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Krajně Ohavné Zkoušky Akademické

Živlová magie v pohádkách a pověstech

Živlová magie

Aya Watanabe
7. ročník rozšiřujícího studia, Havraspár

Obsah

Poděkování
1 Úvod
2 Charakteristika živlové magie
3 Živly
3.1 Voda
3.2 Oheň
3.3 Země
3.4 Vzduch
4 Živlová magie v pohádkách a pověstech
4.1 Frozen II
4.2 Moana
4.3 W.I.T.C.H.
5 Závěr

Poděkování

Na úplném začátku práce bych chtěla poděkovat paní profesorce Nerys Heliabel Ghostfieldové za užitečné rady, které mi během zpracovávání tématu poskytovala a také za její nesmírnou ochotu zodpovídat mi všechny mé dotazy a být mi jakkoli nápomocná.

1 Úvod

Cílem této práce je podívat se na živlovou magii a její užití v pohádkách a pověstech. Pro práci jsem zvolila pouze mudlovské příběhy, neboť v těch ta magie vynikne mnohem více než v příbězích kouzelnických, kde je magie běžnou součástí a může tu živlovou trochu upozaďovat. Živlová magie je tedy mnohem zřetelnější v mudlovských příbězích a je velice zajímavé ji tam hledat a zjišťovat, kde všude mudlové pracují s magií a jak moc je ovlivňuje, aniž by si to uvědomovali.

 

Práce je rozdělena na dvě části. První část představuje živlovou magii jako takovou a v podkapitolách je pozornost věnována jednotlivým živlům a jejich charakteristice. Druhá část se zaobírá pohádkami z pohledu živlové magie. Zvolila jsem tři, na kterých jsem demonstrovala důležitou roli, kterou v nich živlová magie sehrála ať už úmyslně či nikoli.

2 Charakteristika živlové magie

Živlová magie, jak už název napovídá, je magie zabývající se (nejen) přírodními živly. Nabízí se tedy prvně definovat, co to ten živel je. Živel je podstatou všeho, co existuje. Je to jakási základní stavební jednotka všeho kolem nás. Živly ale nejsou součástí jen toho kolem nás, ale také nás samotných. Prezentují se v nejrůznějších formách – hmotě i energii a jsou důležité pro náš živlový rozvoj.

3 Živly

Základní počet živlů je čtyři, ale to, stejně jako složení základní skupiny živlů, se v průběhu věků měnilo. Severoameričtí indiáni měli stejné živly, jako známe dnes – oheň, voda, vzduch a země. Pojítkem těchto živlů byl pomyslný pátý element zvuku. Ve staré Číně ale měli živly trochu jiné. Věřili, že základními stavebními jednotkami okolního světa je oheň, voda, dřevo, země, kov a vzájemné pojítko živlů – pohyb. Indie vedle ohně, vody, země a vzduchu uznává ještě takzvanou Akášu – vnější vesmír. Našim živlům, jak je známe dnes, se nejvíce podobá živlová magie wiccanského čarodějnictví. Vodu, vzduch, oheň a zemi tam pojí pátý element ducha – v podstatě ekvivalent našeho éteru.

3.1 Voda

Voda je živel, který nás provází a utváří už od narození, neboť je známo, že se rodíme jako vodní bytosti. Je to první živel, se kterým se setkáváme, a i když nás během života utváří i zbylé živly, postupně se živlovým vývojem vracíme ve stáří zpět k vodě.

 

V prvních letech života ovlivňuje živel vody naše emoce a touhy. Dodává jim hloubku a řídí ty nejintenzivnější prožitky a vášně. Ty jsou často snadno viditelné, ale přesto je voda nejtajemnějším živlem. Jako jediná se vyskytuje ve všech třech skupenstvích – pevném (led), kapalném (voda) i plynném (vodní pára). Lidi s převahou vodního živlu tedy těžko odhadnete a to hlavně v oblasti emocí. Není to jen proto, že je voda mystický živel, ale také kvůli její proměnlivosti. Emoce a nálady lidí s převahou vodního živlu mají tendenci se často měnit, jako by se ti lidé nemohli rozhodnout, jak se budou cítit, jako by občas nerozuměli svým pocitům tím, jak cítí vše intenzivně a naplno. Hezky to dokládá následující citace paní profesorky Nerys Heliabel Ghostfieldové, která popisuje vodu jako živel ”tvárný a nestlačitelný, proudící i stojatý, lehký jako pára a tvrdý jako led, křehký i neústupný, když se zrovna valí kupředu”. Jeden protiklad vedle druhého, voda je v jednu chvíli to a v druhé zase ono.

3.2 Oheň

Oheň je živel, který nás provází fází dospívání. Pokud se na něj ale zaměříme z jiného pohledu než z živlové magie, tak se do naší civilizace zapsal nejvýznamněji. Jaká to byla sláva, když v pravěku objevili oheň – dodal tehdejšímu životu úplně nový rozměr. Pronikl také do našeho jazyka a běžné mluvy, máme totiž spoustu rčení či obrazných pojmenování s ohněm – nehas, co tě nepálí; oči jako dva uhlíky; zapalují se mu lýtka a další. Oheň najdeme i v pohanských svátcích, jako je například Beltaine, Samhaim nebo Valpuržina noc.

 

Oheň je mocným živlem a má velký vliv na naši energii, a tak není překvapením, že lidé, u kterých tento jiskřivý živel převládá, jsou energičtí, plní nápadů a do všeho se ženou po hlavě. Vše prožívají naplno, jsou vášniví a jejich energie je mnohdy nakažlivá. Charisma těmto lidem také nechybí a schopnost manipulace jim v nějakém tom neškodném měřítku též není cizí. Ohniví lidé jsou ale také dobří přátelé. Do všeho s vámi i pro vás půjdou, nezaleknou se ničeho. Na druhou stranu ale tyto lidi nechcete mít proti sobě. Jakmile se oheň naštve, ničí vše, na co přijde a hádku s ohněm osobně nikomu nepřeji. Oheň se valí jako lavina, rychle se rozrůstá a při hádce sype jedno slovo za druhým. Nic mu nevysvětlíte, jede si svou, dokud v něm ten plamen vzteku neuhasne. S ohněm si není radno zahrávat a platí to i u lidí s převahou tohoto živlu.

3.3 Země

Se zemí se setkáváme skoro jako s posledním živlem během našeho života. Musíme k ní dospět. S dospělosí přichází vnitřní klid a stabilita – dvě slova, která jsou s živlem země nejvíce spojována. Země je stálá, vytrvalá, má silnou vůli a odhodlání jí také nechybí. Lidé se silným zastoupením živlu země jsou klidní, vyrovnaní, trpěliví a kdykoli se na ně můžete spolehnout. Jsou to lidé, kteří stojí nohama pevně na zemi, vždy u nich víte, na čem jste a co máte očekávat. Není to proto, že by byli nezajímaví a prožívali každý den stejně, jsou jen navyklý na určitý řád a mají rádi pořádek, proto i oni dávají jasné signály, aby jejich jednání bylo pro okolí přehledné a na první pohled pochopitelné tak, jak by to chtěli oni. Tak nějak nevědmoky vás vychovávají, a tak se není čemu divit, že živel země se v nás probouzí ke konci dospělosti a v raném stáří.

3.4 Vzduch

Vzduch nás během života provází celou dobu, ale na rozdíl od předchozích živlů je nejhůře uchopitelný, a to doslova. Dělá si, co chce a chcete-li ho uchopit, musíte přistoupit na jeho podmínky, smířit se s jeho hravostí a přelétavostí. Stejně tak to platí u lidí s převahou vzdušného živlu. Takoví lidé jsou kreativní, nápadití, ale občas také chaotičtí, netrpěliví, chybí jim vytrvalost a mohou mít problém udržet pozornost po delší dobu. Tyto lidé je velmi těžké předvídat, a tak je obtížnější se na ně spolehnout, neboť nikdy nevíte, co čekat. Přesto jsou tito lidé považováni za jakési pojítko společnosti, neboť jim vzduch dává úžasnou schopnost komunikace, díky které poletují od problému k problému a s lehkostí slov je během chvilky vyřeší.

 

Živel vzduchu má v rámci živlové magie velmi důležitou roli – ovlivňuje sílu ostatních živlů, a navíc se podobou jako jediný blíží pátému, speciálnímu, živlu – éteru, jelikož v sobě spojuje tři nehmatatelné entity – dech, duši a ducha. “Až poté, co jsme prošli předchozími živly, můžeme se vědomě poddat vzdušnému proudu a všemu, co pro nás vzduch přichystá,” říká paní profesorka Nerys Heliabel Ghostfieldová ve svých hodinách Živlové magie I a vysvětluje tak důležitost ostatních živlů pro naše plné pochopení živlu vzdušného. Podobně to funguje i v případě, kdy potkáte člověka s převahou vzduchu v jeho povaze. S těmito lidmi je jednoduché se bavit, neboť přelétají od tématu k tématu a vždy mají co říct. Musíte se ale umět pořádně odvázat a být uvolněný, abyste se naladili na jejich vzdušnou energii a navázali s nimi nějaké pevnější pouto. S tím mají ale merlinužel vzdušné povahy občas problémy. Mívají pocit, že ač jsou obklopeny spoustou lidí, jsou samy a nemají nikoho, ke komu by měly skutečně blízko. Hledání pravých přátel jim trvá déle, než by se u tak komunikativních povah čekalo. Právě proto, že zvládají skvěle konverzovat, si s každým navážou pouze lehké známosti, ale k prohloubení vztahů dojde málokdy a chce to více času.

4 Živlová magie v pohádkách a pověstech

To, že se živlová magie vyskytuje ve světě kouzelnickém, není žádným překvapením. Už jen název napovídá, že jde o magii a té máme v našem světě požehnaně – syrová, bílá, černá, čokomagie, magie slova a další. Poslední dvě zmíněné magie nalezneme i ve světě mudlovském společně s naší živlovou magií. Mudlové si mnohdy význam živlů nemusí tolik uvědomovat, ale tvůrci pohádek jsou vzácnou výjimkou. Někteří s živlovou magií pracují úmyslně a prezentují ji mudlům prostřednictvím příběhů. Dávají živlům lidskou podobu i vlastnosti, aby mudlové jejich význam lépe pochopili, zvlášť pokud jsou to příběhy určené dětem, tak personifikace něčeho tak abstraktního, jako je energie přírodního živlu, skutečně pomáhá. Já jsem do své práce vybrala tři pohádky, ve kterých hrají živly velice důležitou roli, a mnoho z nich je v příbězích personifikováno. Předem raději varuji čtenáře, že následující texty o pohádkách mohou obsahovat vyzrazení děje.

4.1 Frozen II

Není překvapením, že začnu pohádkou Frozen II studia Disney. Tato pohádka mě provázela zkouškou CKÚ z Živlové magie, takže k ní mám velmi blízko. Jedná se o pokračování pohádky Frozen z roku 2013. Pohádka byla uvedena do mudlovských kin na podzim roku 2019 a na rozdíl od své o 6 let starší sestry se příběh zaobírá temnějšími motivy a jde více do hloubky. Už nejde o dětskou pohádku o sourozenecké lásce – důraz je kladen na rozvoj osobnosti, pochopení sebe sama a své úlohy v životě (a také na živlovou magii). Tím si prochází hlavní hrdinka Elsa, královna Arendellu.

 

Arendelle je království na severu, kterému vládl král Agnarr. Královskou rodinu tvořila jeho manželka Iduna, pocházející z kmene Northuldrů, a jejich dvě dcery Elsa a Anna. Elsa byla starší a narodila se s magickými schopnostmi kontrolovat led a sníh – tedy v jakési míře i živel vody. Schopnosti jí byly dány jako dar od živlů za milosrdný čin její matky Iduny, která jako dívka kmene Northuldra zachránila Elsina pozdějšího otce arendellského prince Agnarra, ale to předbíháme v ději – vraťme se na začátek. Kontrolu nad svými schopnostmi Elsa v dětském věku neměla a jednoho dne omylem zranila svou sestru Annu. Král Agnarr se kvůli tomu rozhodl zámek zavřít. Deset let nato ale zahynul spolu se svou ženou při plavbě po moři. Na trůn nastoupila mladičká Elsa, která musela skloubit královské povinnosti spolu se snahou kontrolovat své magické schopnosti. To se jí nedařilo a živel vody jako by nad ní získával kontrolu. Vše se jí vymklo z rukou a jednoho dne málem v afektu zabila svou sestru. Sourozeneckou láskou ale nepovedené kouzlo zvrátila a Anna přežila. Elsa se naučila kontrolovat své magické schopnosti a dál vládla Arendellu.

 

Vláda Elsy se ale ani po incidentu s nepovedeným kouzlem neobešla bez dalších potíží. Tři roky poté často slýchávala v hlavě hlas, který ji volal neznámo kam. Nemohla to vydržet, ani její přirozená zvědavost jí nedávala spát, a jak chtěla zjistit, co za tajemným hlasem stojí. Omylem při tom ale probudila živly Kouzelného lesa. To je ta část pohádky, kde živly začínají hrát důležitou roli, o kterou jde v podstatě celou dobu. Živly se rozzlobily a Elsina zvědavost ohrozila celé králoství. Živel ohně zhasnl veškeré pochodně a krby v Arendellu, voda vymizela ze studní a řek a vítr se změnil v silný vichr, který posouval dlažební kostky (reprezentující živel země) přímo pod nohama občanů celého království. Elsa s Annou viděly jedinou cestu k záchraně království – živly si znovu udobřit  a zničit přehradu v Kouzelném světě, kterou vybudoval arendellský král Runeard, předchůdce krále Agnarra, otce Elsy a Anny.

 

Král Runeard dal během své vlády vystavět přehradu mezi arendellským královstvém a Kouzelným lesem, domovem kmene Northuldra. Přehrada měla být darem pro lidi z Kouzelného lesa, ale ve skutečnosti šlo o lest. Během schůze k vystavění přehrady začal král Runeard bitvu s kmenem Northuldrů, během níž ale zemřel. Tento zločin však na les uvalil kletbu a uvěznil v něm Runeardovy muže, které se povedlo osvobodit až po 34 letech, kdy Anna za pomoci Elsy kletbu zrušila. Elsa se pro pravdu a odpovědi na otázky minulosti, potřebné k zrušení kletby, vydala na plavbu po řece Ahtohallan, o které se říká, že skrývá všechna tajemství. Tam zjistila, že za kletbu může zlomyslné chování jejich dědečka. Anna tuto informaci předala arendellským vojákům uvězněným v Kouzelném lese a přesvědčila je, aby spolu s kamennými obry (reprezentující živel země) zničili Runeardovu přehradu, přesto že věděla, že voda, která se z přehrady vyvalí, spláchne celý Arendelle. Nestalo se tak, neboť Elsa mezitím díky magii Ahtohallanu objevila, že je pátým živlem spojujícím čtyři přírodní živly Kouzelného lesa a byla tak schopná Arendelle ochránit před řítící se vlnou vody z přehrady. V návaznosti na toto zjištění rezignovala na arendellský trůn ve prospěch své sestry Anny a zůstala v Kouzelném lese, kde díky ní vládla harmonie napříč všemi živly.

 

Elsa jako pátý element
(Elsa jako pátý element – éter)

 

Všechny přírodní živly jsou v pohádce znázorněny několika způsoby, mnoho z nich není na první pohled jednoduché rozpoznat. V první řadě se skrývají v ledových krystalech, které se objeví všude po Arendellu, když Elsa živly na začátku příběhu probudí. Tyto krystaly můžeme také spatřit na Elsině plášti a na vločce zdobící jeden z plakátů pohádky.

 

Plakát Frozen II
(Plakát Frozen II)

 

Živly na sebe v pohádce berou také hmotnou podobu. Voda je znázorněna koněm, který se nazývá Nokk. Jméno převzal ze skandinávského Nøkk, což je jméno pro vodní živel schopný měnit svou podobu a vábit lidi do hlubokých vod. Ohnivý živel znázorňuje roztomilý mlok Bruni, ze kterého si Elsa udělá přitele a spolu s vodním koněm je jejím nejbližším společníkem na cestě za poznáním pravdy a sebe sama. Bruni získala své jméno po starodávné runě, která ve skandinávské kultuře nese význam slova oheň. Zároveň je v něm schovaná přesmyčka “I burn”, což v překladu znamená “Hořím” a odkazuje to ke schopnosti mloka zažehnout své tělo. Živel vzduchu nese jméno Gale, které získal od sněhuláka Olafa. V pohádce je repreneztován proudem poletujícího podzimního spadaného listí. Zemi znázorňují kamenní obři, kteří ke konci pohádky pomohou Anně zničit přehradu a prolomit kletbu, která se po dlouhá léta vznášela nad Kouzelným lesem.

 

Čtyři živly Frozen II
(Podoby a krystaly všech přírodních živlů)

4.2 Moana

Další pohádkou studia Disney obsahující živly, je Moana. V některých zemích včetně České republiky vyšla pod názvem Vaiana (v České republice přesněji Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa) a někde pohádka nese jméno Oceania.

 

Pohádka vypráví příběh dívky Moany, kterou už odmala láká živel vody. Ten hraje v pohádce nejzásadnější roli, ale najdeme tam i živly ostatní. Příběh začíná mnoho let před narozením Moany. Odehrává se na ostrově Motunui. Zdejší lidé uctívají bohyni přírody Te Fiti, která použila kámen pounamu (sloučenina nefritu, jadeitu a bowenitu) jako své srdce a zdroj síly, aby dala život oceánu. Tento kámen jí ale ukradl polobůh větru a moře Maui, který měl mimo jiné i schopnost měnit podobu. Te Fiti zanikne a Mauiho napadne vulkanický démon Te Kā. Následkem toho přijde Maui nejen o srdce z kamene pounamu, ale také o své polobožské schopnosti.

 

O tisíc let později si oceán zvolí malé děvčátko jménem Moana, aby vrátilo srdce Te Fiti. Moana je odmala před oceánem varována svými rodiči, kteří ji od něj neustále odhánějí, neboť lidé z jejího ostrova se oceánu bojí. Moanina babička Tala však Moaně v jejích 16 letech ukáže, že její lidé byli dříve mořeplavci a oceánu se nebáli. To se však změnilo, když Maui ukradl Te Fiti srdce. Oceán bez něj už nebyl bezpečným místem. V návaznosti na to se Moana rozhodne podniknout plavbu, při níž potká Mauiho a přesvědčí ho, aby vrátil srdce Te Fiti. Než společně dopluju k ostrovu Te Fiti, mají mezi sebou rozmíšky, ale nakonec je přejdou a z Mauiho se ze zarputilého zloducha nakonec stane dobrák se srdcem na správném místě. Na ostrově, kde měla být Te Fiti, na Mauiho a Moanu zaútočí vulkanický démon Te Kā. Maui s ním bojuje, zatímco se Moana snaží najít Te Fiti. Později jí ale dojde, že Te Kā je původně Te Fiti, která se kvůli ztrátě svého srdce proměnila ve vulkanického démona. Moana jí srdce navrátí a z ohnivé bohyně se opět stane bohyně přírody, která zničí kletbu, jež se vznášela nad oceánem.

 

Živel vody je v pohádce jasně zřetelný a hraje v ní nejdůležitější roli. Je reprezentován oceánem, který Moana umí z části ovládat. V několika scénách se před ní oceán rozestoupí, zamává jí anebo si s ním Moana plácne. Země je reprezentována bohyní přírody Te Fiti. Oheň se v pohádce tak úplně nevyskytuje, neboť Te Kā, která může působit dojem hmotného zastoupení tohoto živlu, je stále považována za bohyni přírody, akorát v trochu jiné podobě. Jde o vulkanického démona stvořeného z lávy a magmatu. Pokud ale lávu a magma spojíme s vodou, vznikne země. Te Kā tvoří jakýsi základ pro zeleň, kterou zemi osází její “lepší” verze Te Fiti. Oheň tedy není v pohádce přímo zobrazen, ale já osobně se domnívám, že je zde skrytý ve formě zlé energie kumulující se v právě zmíněném vulkanickém démonovi Te Kā. Vítr z části znázorňuje polobůh Maui, který i přes ztrátu svých schopností zůstává zkušeným mistrem v plachtění a větru rozumí jako nikdo jiný.

 

Přírodní živly v Moaně
(Přírodní živly v Moaně)

 

4.3 W.I.T.C.H.

Poslední pohádkou, kterou jsem vybrala k demonstraci živlové magie v pohádkách, je komiksová a později seriálová série s názvem W.I.T.C.H. Zde je živlová magie využita nepřehlédnutelně a také úmyslně. Hlavními hrdinkami komiksových příběhů jsou studentky Will Vandom, Irma Lair, Taranee Cook, Cornelia Hale a Hay Lin. Bystřejší čtenáři jistě pochytili, že z prvních písmen křestních jmen hrdinek je utvořen název seriálu. Těchto pět hrdinek je zvoleno strážkyně fiktivního světa Kondrakar, který musí chránit před zlými silami. Z tohoto důvodu je také živly obdařily svými magickými schopnostmi

 

První z hrdinek, Will Vandom, se narodila ve znamení Kozoroha. I přesto, že je Kozoroh zemním znamení, byla Will dána moc pátého elementu – energie. Kromě toho je také strářkyní srdce Kondrakaru, což je přívěsek, který spojuje všechny strážkyně, stejně jako pátý element spojuje čtyři přírodní živly. Jelikož je Will strážkyní pátého živlu, objevuje své magické schopnosti později než její kamarádky, neboť cesta, kterou musíme během našeho živlového vývoje ujít k pátému elementu, je složitá, dlouhá a musíme během ní dobře poznat čtyři předchozí živly. Podobnou cestu ušla i Elsa ve výše zmíněném příběhu Frozen II. To, že je pátým elementem, objevila až později ve svém životě, daleko později, než to, že dokáže ovládat živel vody v pevném skupenství.

 

Will Vandom
(Will Vandom)

 

Druhá strážkyně světa Kondrakaru je Irma Lair. Narodila se ve znamení Ryb, které astrologicky spadá mezi vodní znamení, a proto není žádným překvapením, že právě Irmě svěřil živel vody své magické schopnosti. Irma vodu umí ovládat ve všech třech skupenství. Je to veselá a energická dívka, přesto ale rozvážná a klidná, stejně jako živel vody, který na sebe zvládá brát podobu dle toho, jak to situace vyžaduje.

 

Irma Lair
(Irma Lair)

 

Další hrdinkou v pořadí je Taranee Cook s magickými schopnosti ohnivého živlu. Není ohnivějšího znamení než Berana a právě v něm se Taranee narodila. Stejně jako Irma i Taranee překypuje energií. Má spoustu zájmů – fotografování, tanec a basketbal, ve kterých se snaží být co nejlepší a dělá je všechny se stejnou vášní, což by se dalo svést na její ohnivou energii. Lidé s převahou ohně jsou totiž velmi aktivní a do všeho zapálení. Vzhledem k tomu, že je Taranee strážkyní ohně, není ani žádným překvapením, že její oblíbená barva je červená, barva, jež bývá s ohnivým živlem nejčastěji spojována. Taranee se svými schopnostmi na začátku velmi bojovala. Ohně se bála, neboť obě její předchozí bydliště zničil požár. Svůj strach ale překonala a později vedle ohnivých schopnosté získává i schopnost telepatie.

 

Taranee Cook
(Taranee Cook)

 

Předposlední strážkyně Kondrakaru Cornelia Hale byla obdařena magickými schopnostmi živlu země. V astrologii nenajdete klidnějšího zástupce zemních znamení, který by svůj živel i z pohledu živlové magie zastupoval lépe, než je Býk. V tomto znamení se také Cornelia narodila. O lidech s převahou zemní energie je známo, že jim nechybí odhodlání a silná vůle. Ani Cornelii ne, neboť ve škole se snaží vynikat ve všem a dělá jí radost, když dostane dobrou známku.

 

Cornelia Hale
(Cornelia Hale)

 

Poslední z hrdinek je Hay Lin, strážkyně magických schopností vzduchu. Narodila se ve vzdušném znamení Blíženců a ze všech strážkyň je nejmladší, přesto mnohdy nejrozumnější. To může být ovlivněno také živlem vzduchu, který se v živlovém vývoji člověka projevuje až později, neboť k němu musíme dospět. Předpokládám, že Hay Lin je na svůj věk velmi vyspělá právě díky magickým schopnostem tohoto živlu. Tomuto živlu také vděčí za svou obrovskou kreativitu, kterou využívá při kreslení, malování či šití vlastních modelů. Fantazie jí také nechybí a ještě ji podporuje čtením komiksů s fantasy a sci-fi tématikou, díky kterým se oddává snění a často tak utíká z reálného světa. Jako správný zástupce svého živlu si tedy občas staví vzdušné zámky, neboť její fantazie opravdu nezná mezí.

 

Hay Lin
(Hay Lin)

5 Závěr

Živlová magie je prokazatelně všude kolem nás a neměli bychom na ni vedle dalších magií zapomínat. Podvědomě sílu živlů učí očividně i mudlové své děti, jak jsme mohli vidět na třech podrobných ukázkách mudlovských pohádek. Kromě těchto tří pohádek se samozřejmě aspekty živlové magie využívají i v dalších příbězích. Na závěr bych tedy ještě ráda zmínila českou pohádku Dešťová víla, kde se vyskytují všechny čtyři přírodní živly, nad kterými jako pátý element bdí Slunce. Dále tu máme Zlatovlásku, která využívá živel vody (živá a mrtvá voda), stejně tak činí pohádka dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena Sněhová královna, na základě které bylo stvořeno Frozen, a sbírka balad českého spisovatele Karla Jaromíra Erbena Kytici, kde najdeme magii vody v baladě Vodník. Abychom tu neměli jen pohádky o vodě, která je očividně v českých pohádkách oblíbenou živlovou energií, jako poslední zmíním ještě pohádku Princ a Večernice, jež byla stvořena na základě pohádky Boženy Němcové O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Stěžejní postavy díla i pohádky vládnou, jak napovídají jejich jména, slunci, měsíci a větru. Najdeme zde tedy trochu živlové magie vzdušného elementu. Živel země můžeme spatřit v pověsti z řecké mytologie s názvem Filémón a Baukis, kde se pár starých manželů na sklonku svého života promění ve stromy – stařeček Filémón v dub a stařenka Baukis v lípu.

 

Živly ale nenajdeme pouze v pohádkách. Pracují s nimi různé věštecké systémy, jako je třeba výklad tarotových karet, kde se ku příkladu karta Holí řadí k ohni a karta Pohárů k vodě. Dále se vyskytují živly také v astrologii, kterou jsem zde jako svou zálibu mírně zmínila u znamení jednotlivých hrdinek seriálu W.I.T.C.H. Živly dělí znamení zvěrokruhu na ohnivá (Beran, Lev, Střelec), vodní (Ryby, Rak, Štír), zemní (Kozoroh, Býk, Panna) a vzdušná (Vodnář, Blíženci, Váhy). Živly ovlivňují vlastnosti jednotlivých znamení, ale samozřejmě má na ně vliv také například postavení planet (které jsou také spojovány s určitými živly), měsíční znamení a ascendent, takže se může stát, že živel bude upozaděn jinými aspekty. Tak to bývá koneckonců i v živlové magii – nic není vyhraněno jen jedno živlu, neboť živly se spolu mísí a pokaždé najdeme od každého živlu kousek, jinak by svět nebyl v rovnováze a vzájemné harmonii.