Student: Mintaka Orionis
Kolej:---
Školní rok: léto 2020
Typ zkoušky:KOZA

Symbolika kolem násZadané téma:

Symbolika karet ve světě kolem nás


Konzultant: Nerys Heliabel Ghostfieldová
Posudek: Milá kolegyně,

když jsem téma tvé práce zadávala, byla jsem zvědavá, jakým směrem se vydáš. Velmi mě zajímaly všechny ty drobnosti i velikosti života, které popisuješ v úvodu – umění, pohádky, karban, společenská role karet, to, kde na nás může karetní symbolika vykouknout, atd. Mou zvědavost jsi oblažila vysoce odborným souhrnem.

Oceňuji jasnou strukturu práce a čtivost textu, v němž představuješ a popisuješ jednotlivé druhy karet, jejich klady, případná úskalí při práci s nimi, že to vše doplňuješ o vlastní zkušenost či odhad vnímání a znalostí většinové společnosti. V tomto směru pro mě byla práce obohacující, některé karetní systémy jsem vůbec neznala (Kipper karty), jiné jen podle názvu (Váchalovy karty). Za klad práce považuji i četné zdroje, z nichž jsi kromě svých letitých zkušeností vycházela. Perfektní!

Velmi kladně hodnotím výzkum na půdě hradu, kde by člověk dokonce očekával, že budou lidé se symbolikou karet během studia různých předmětů více obeznámeni. Zejména otázky 2 a 3 mě nadchly, to použití přímé konfrontace s karetními systémy. Upřímně mě ale překvapilo, že nejsrozumitelněji se jeví právě runové karty. Při obhajobě práce bych se ráda dozvěděla, proč si myslíš, že tomu tak je. Je to ovlivněno přímo oněmi kartami Kenaz a Thurisaz? Také bych se ráda vrátila k oněm nejméně chápaným Váchalovým kartám. Kdybys měla z balíčku vybrat jednu nejvíce srozumitelnou kartu, která by to podle tebe byla a proč?

Celkově jsem s prací navýsost spokojená, dokládá tvé odborné znalosti i neskutečný všeobecný přehled. Hodnotím ji tedy zcela zaslouženě známkou Vynikající.
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Symbolika karet ve světě kolem nás

 

1) Úvod a poděkování

2) Obrázkové vykládací karty (např. Kipper karty, Lenormand, cikánské karty)

3) Hrací karty (např. mariášové)

4) Symbolon

5) Tarot

6) Jiné (andělské vykládací karty, Váchalovy vykládací karty, runové karty)

7) Výzkum

8) Závěr

9) Použitá literatura1) Úvod a poděkování

Téma "Symbolika karet ve světě kolem nás" jde vnímat a uchopit mnoha způsoby. Např. by bylo možné ho zpracovat v tom smyslu, že bych si všímala objektu karet kolem sebe. Mohla bych začít třeba uměním. Hned bych si vybavila obraz Paula Cézanna (1839–1906) "Hráči karet", nebo "Kouzelníka s kartami" od Františka Tichého (1896–1961). Z beletrie bych mohla psát o "Hráčích" z pera Karla Poláčka (1892–1945). Ale má mysl by mohla zabloudit i o dost více hlouběji do historie, např. k obrazům Lucase van Leydena (1494–1533). Nebo bych se mohla opřít o klasické pohádky, kde nejedna hlavní postava hrála s čertem karty (třeba o svou duši). Mohla bych také zapátrat v rodinné historii, kdy můj pradědeček prohrál docela solidní jmění v kartách a následně ho pak na sousedech z vesnice postupně po drobných částkách nahrál zpátky. A jelikož byl kapelník, tak tyhle peníze "investoval" do nákupu všemožných not. Mohla bych se také zaměřit na to, že hraní karet bylo módní i v nejrůznějších vrstvách společnosti a detektivky Agathy Christie si bez bridže ani nedovedeme představit. Naproti tomu běžný karban patřil k hospodám a pivu odnepaměti. Stejně tak může balíček karet představovat nezbytnou pomůcku na rodinných dovolených a o letních prázdninách.

Nicméně já jsem se nakonec rozhodla toto téma uchopit sobě bližším způsobem. Ve své práci se hodlám zabývat především symbolikou ve vykládacích kartách a jejímu vztahu ke světu kolem nás. Pro účely své práce jsem se rovněž omezila na karetní soubory, s kterými jsem alespoň nějakým způsobem obeznámena a které považuji za historicky podstatné. V dnešní době totiž existuje nepřeberné množství nejrůznějších sad vykládacích karet a není v možnostech této práce postihnout beze zbytku všechny.

V úvodu své práce bych rovněž ráda poděkovala kolegyni Nerys Heliabel Ghostfieldové za laskavé vypsání této zkoušky. Moc si toho vážím a ze srdce děkuji za tak krásné téma! Neméně srdečně děkuji těm, kteří mi odpověděli na můj dotazník. (A že vás nebylo málo!) A v neposlední řadě děkuji kolegyni Barbaře Arianne Lecter, která se nezištně postarala o masivní propagaci mého dotazníku.

 

2) Obrázkové vykládací karty

V této části práce se budu zabývat obrázkovými vykládacími kartami. Bude se jednat zejména o sady Kipper karet, karetní sady Lenormand a o cikánské karty. Tyto obrázkové karty mají z mého úhlu pohledu nejjednodušší symboliku. Není potřeba žádná počáteční hlubší znalost k tomu, aby jim člověk porozuměl, neboť často používají např. symboliku zvířat (Pes, Liška, Had, Medvěd, Myši...) či jiných obecně známých symbolů. I malé dítě by zřejmě dokázalo odhadnout, že karta Dům se bude vztahovat v prvé řadě k záležitostem našeho domova, že karta Rakev bude značit nějaký konec, že Srdce bude mluvit hlavně o lásce a Jetel o štěstí apod. Karta Čáp, která je v sadě zařazena také, může značit např. těhotenství, což také asi úplně neudiví, neboť se v češtině běžně používá obrat "děti přinesl čáp" či že "k někomu přiletěl čáp". Významy některých karet je pak třeba si trochu více osvojit, ale většinou se nejedná o nic nelogického a nepochopitelného. Uměním kartáře je pak číst to zásadní, ale symbolika Lenormandu jako takového náročná rozhodně není. Mám to ověřené léty i na svých studentech (nebo spíše studentkách), kdy samostatně zvládají psát nejrůznější významy k jednotlivým kartám bez toho, abych jim to musela předem vše vysvětlit já.

Za trochu obtížnější na interpretaci pak už považuji obrázky na cikánských kartách a na Kipper kartách, protože tam už je obvykle znázorněn složitější výjev, ne jen jeden poměrně jasný symbol. Obvykle bývá na kartě zobrazena nějaká lidská postava. Obě sady mají i řadu podobných karet (např. Soudce a Soud u Kipper karet a Touha a Toužebné přání v cikánských kartách), které se ale významově mohou už dost lišit. U těchto sad bych se já osobně bez různých příruček či ústních sdělení zkušenějších kartářek rozhodně neobešla. Tady už to pro mě tak intuitivní a přímočaré není.

 

3) Mariášové karty

Mariášové karty se používají k nejrůznějším karetním hrám, ale i k výkladům budoucnosti. Takže většina společnosti je alespoň částečně obeznámena s jejich základní symbolikou (srdce značí záležitosti lásky, žaludy nepříjemnosti, listy pak štěstí a dobré události a kule finanční záležitosti). Karty spodek, svršek a král pak mohou zastupovat jednotlivé konkrétní osoby. Bližší význam jednotlivých karet si nemyslím, že by byl ve většinové společnosti znám.

 

4) Symbolon

Symbolon je opět úplně jiný karetní systém, který lze velice dobře propojit s astrologií a její symbolikou. Karty zachycují obvykle nějaké scénky s nejrůznějšími postavami. Jsou to vícevrstvé výjevy, takže každý v nich může vidět "to svoje". Proto se tyto karty využívají běžně i v terapeutické praxi. Nejsou to karty primárně založené na výklad budoucnosti, ale k pochopení sebe sama a situací, které nás potkávají. A mám praxí velice dobře ověřené, že každý se ke kartě umí vyjádřit a popsat, co se na ní odehrává a jak na něj působí (dokonce i tříleté dítě). Karty jsou stylizovány lehce v "pohádkovém" a historizujícím provedení, nicméně skvěle symbolicky popisují i mnohé zcela současné situace. Obvykle je na kartě zachyceno více postav a my můžeme na děj nahlížet různými optikami (vžívat se do jednotlivých postav a jejich pocitů). Pro výklad Symbolonu je tedy dobré znát i astrologii a její symboliku, ale není to bezpodmínečně nutné.

 

5) Tarot

Tarot je považován za jakéhosi krále mezi vykládacími kartami. A do určité míry to tak je, neboť má nejpropracovanější symboliku a to takovým způsobem, že se obávám, že ani všechny symboly na kartách nejsou většině kartářů detailně známy. K správnému chápání Tarotu by člověk musel být hluboce obeznámen totiž např. i s židovskou Kabalou či posvátnou geometrií apod. Na kartě Desítka pentaklů je totiž v Rider Waite Tarotu mimo jiné symbolicky vyobrazen Strom života, což už je trochu jiný level symboliky než např. Jetel u Lenormandu. Tady už nestačí dva řádky četby ke správnému pochopení symbolu. Ale je potřeba též pochopit (nebo spíš ideálně prožít) jeho hlubší význam. Pochopit, že to není jen tak ledajaký "stromeček", ale posvátná geometrie. Podobně co se týče symboliky je nesmírně zajímavá i karta Svět v RW Tarotu. Ta odkazuje k tzv. "čtyřem Bytostem", které byly známy už v dobách starého Egypta. Evropská středoevropská kultura si je deformovala do podoby čtyř evangelistů – Marka, Matouše, Lukáše a Jana. Na složitou a dnes již mnohdy i nepochopenou symboliku je přebornice třeba i karta Velekněžka či Vůz. Možná právě tam našla autorka knih o HP předobraz pro to, jak by měla vypadat zlatonka. :-)

Tarot je také jedinečný tím, že v něm velkou roli hraje i číselná symbolika a jednotlivé karty nejsou k číslům přiřazeny náhodně (na rozdíl od jiných karetních systémů). Takže u Tarotu má význam např. i číselný součet všech tažených karet. U Tarotu se tedy obecně jedná o velice promyšlenou a vysoce duchovní symboliku, která není všeobecně rozšířená. Nicméně základní význam karet sdělný relativně je.

 

6) Jiné vykládací karty

Mezi další vykládací karty by se daly třeba zařadit runové karty, andělské karty a jiné speciální vykládací karty, kterých je nepřeberné množství. Já bych ráda upozornila na vykládací karty vytvořené malířem a spisovatelem Josefem Váchalem (1884–1969), který se intenzivně zajímal o mystiku a měl v tomto ohledu neuvěřitelné znalosti. Takže jeho karty jsou pro běžného člověka bez bližšího studia naprosto nevykladatelné a nepoužitelné. Runové karty jsou pak už jakousi odvozeninou od runových špalíčků nebo kamínků, nicméně jejich výklad je bez hlubšího studia rovněž obtížný a symbolika na kartách úplně návodná není. Na kartách se objevují např. motivy skotu a rozeznat tak např. rozdíl mezi runou Fehu a Uruz nemusí být vůbec jednoduché, natož pak vydedukovat jejich význam. Rovněž pak andělské karty, s kterými tak úplně zkušenost nemám, nejsou bez návodu moc použitelné, neboť postavy jednotlivých andělů jsou pro laika nerozeznatelné.

 

7) Výzkum

Pro svoji práci jsem provedla dotazníkové šetření, abych si potvrdila (nebo byly vyvráceny) některé své domněnky, co se týče chápání symboliky na kartách. Celkově jsem oslovila 183 osob z našeho kouzelnického světa, přičemž mi přišlo 83 relevantních odpovědí, což považuji za dostatečně reprezentativní vzorek, vzhledem k tomu, že na naší škole aktuálně působí 176 studentů a 48 zaměstnanců. V dotazníku jsem pokládala celkem 3 dotazy, jejichž zodpovězení dle mého názoru mělo zabrat respondentům minimum času.

 

"KOZA-dotazník
Moc prosím o krátké vyplnění dotazníku k mé zkoušce KOZA. Veškerá data budou anonymizována a použita jen pro účely statistiky. Jsou to jen 3 otázky.

1) Máte Vy osobně zkušenosti s výkladem karet? Pokoušel(a) jste se o to někdy? ANO x NE
2) Obrázek viz příloha. (Respondentům byl distribuován ve větší velikosti, aby bylo možné si karty lépe prohlédnout.)
Na obrázku je ukázka 7 karetních souborů. Který soubor je podle Vás co se týče použité symboliky nejsrozumitelnější?
3) Který karetní soubor je naopak pro Vás nejobtížnější na interpretaci (=vůbec nevíte, co by karty mohly značit)?
(U otázky 2 a 3 uvádějte prosím čísla 1–7).

Díky za Váš čas! "

 

Výběr karetních souborů přibližně odpovídá typům karetních souborů, o kterých se zmiňuji výše. Z každého karetního souboru jsem zcela náhodně vybrala dvě karty na ukázku. Karty nebyly nijak více popsány, pouze očíslovány.

Celkem 35 respondentů odpovědělo, že se sami o výklad karet nikdy nezajímali. Zbylé odpovědi potvrzovaly, že si dotyční někdy nějakým způsobem zkoušeli karty vykládat. Hloubku jejich zájmu o vykládací karty jsem ale nezjišťovala. Nicméně je možné, že dotyčným díky tomu byly některé karetní systémy výrazně bližší. Jako jednoznačně nejsdělnější se respondentům jevily runové karty. Takto se vyslovilo 32 respondentů. Poté to byl Symbolon (17 hlasů), cikánské karty (14), Tarot (11), Lenormand (10), zvláštní vydání mariášových karet s Patem a Matem (9). Pouze dva hlasy získaly dle mého očekávání Váchalovy vykládací karty.

Naopak nejméně chápali respondenti dle svého mínění význam neobvyklých mariášových karet s Patem a Matem (41 hlasů), pak Váchalovy vykládací karty (18 hlasů), tarot (14 hlasů), Lenormand (13 hlasů), cikánské karty (6 hlasů), Symbolon (5 hlasů) a runové karty (2 hlasy).

 

8) Závěr

Dle mého názoru a mnohaletého pozorování jsou pro většinovou společnost srozumitelné dobře symboly na kartách Symbolon a částečně i na kartách Lenormand. U běžných mariášových karet člověk tuší obecné významy barev a odliší negativní karty od pozitivních dle celkového vyznění motivu. Tarot je ve společnosti rovněž jako vykládací systém docela dobře znám, nicméně jeho správné a hlubší (duchovní) pochopení není automatické ani u většiny současných kartářů. U respondentů v hradní anketě vyšly jako na první pohled jednoznačně sdělné runové karty, následované s velkým odstupem Symbolonem, nejméně pochopen zůstal dle předpokladu Váchal a jeho tvorba.9) Použitá literatura:

Caranová, Michaela: Hrací karty v českých sbírkách. Bakalářská práce. 2011. Dostupné online: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/42140/CaranovaM_HraciKarty_JK_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Melchizedek, Drunvalo: Prastaré tajemství květu života. Mladá Vožice 2016.

Novych, Anastazia: AllatRa. Praha 2014.

Smilová, Vendula: Čertovy obrázky v historii a současnoti. Výtvarná realizace mariášových karet. Diplomová práce. České Budějovice 2007. Dostupné online: https://theses.cz/id/5wjlyq/401573