Student: Filius Orionis
Kolej:---
Školní rok: zima 2015
Typ zkoušky:KOZA

Osobnosti světa kouzelZadané téma: Faktory ovlivňující výsledky ankety Osobnost Hogwarts

Konzultant: Betelgeuse Orionis
Posudek: Úkolem Filiuse Orionise v rámci zkoušky KOZA z Osobností světa kouzel bylo definovat faktory ovlivňující výsledky ankety Osobnost Hogwarts, kterou naše škola pořádá tradičně vždy na konci letního školního roku, a to již od roku 2005.
Práce jako taková je sepsána na vysoké úrovni, velice chválím zejména přímé odkazy na citované zdroje umístěné v textu, obrazové přílohy, stejně tak mě zaujal historický průvodce celou anketou a srovnání jednotlivých vymezení pojmu "osobnost", která anketu v zadání jednotlivých ročníků provázela.

Vytvoření celohradního průzkumu na zadané téma jsem tak nějak považovala při zadávání práce za samozřejmost, nicméně musím uznat, že mě velmi potěšilo množství respondentů, které dokázal zkoušený pro svou práci získat. Takto lze považovat závěry plynoucí z celého průzkumu za relevantní, čímž se celá práce stala kvalitním zdrojem objektivních informací. Též bych chtěla vyzdvihnout kvality dotazníku plynoucí zejména z vhodného rozdělení otázek do samostatných bloků vztahujících se zvlášť k prvnímu a druhému kolu ankety. Každé z nich má jiný princip hlasování a tedy závěr, že hlasující mohou své hlasy udělovat podle rozdílných pravidel, je zcela na místě. Samotné otázky potom mají velký záběr, postihují mnoho možných aspektů, které mohou účastníci ankety zohledňovat. Jejich následnou analýzu potom shledávám zcela uspokojivou, podrobnou a přesto čtivou, což oceňuji především.
Jedinou výtku bych měla (podobně jako někteří z respondentů) k nastavení Likertovy škály užité v dotazníku, respektive ke komplikovanosti některých tvrzení, kdy nemuselo být zcela jednoznačné, zda má dotazovaný odpovědět ano či ne – abych uvedla příklad, otázka „Nedělá mi problém nominovat někoho jen proto, že je to můj kamarád.“ může vést jak odpovědím „ano“ (ve smyslu Ano, nedělá mi to problém), tak i „ne“ (ve smyslu Ne, nedělá mi to problém). Z logiky otázky samozřejmě vyplývá pouze jedna možná odpověď, ovšem vzhledem k odhadovanému průměrnému věku respondentů, k naší neznalosti jejich průměrného vzdělání a dalších relevantních faktorů se domnívám, že zkoušený přecenil jejich schopnosti – což mohlo vést právě k nižší návratnosti dotazníku, případně k nepřesnosti odpovědí v daném typu otázek. Nicméně kvituji, že si je zkoušený tohoto nedostatku vědom.

K propugnatiu bych zkoušeného poprosila, aby si přichystal zamyšlení na téma „Jak je možné, že žádný z ředitelů školy nikdy nezískal titul Osobnost Hogwarts.“ Nebyli dostatečně aktivní, aby je okolí ocenilo? Nebyli charakterově vybavení? Nebo nebyli oblíbení? A lze očekávat v letošním roce v tomto ohledu průlom, když se bude ankety poprvé účastnit ředitel Williams?

Shrnuto a podtrženo, s prací jsem velice spokojena, hodnotím ji tedy zaslouženou známkou Vynikající.


Betelgeuse Orionis
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDKY ANKETY OSOBNOST HOGWARTS

 

____________________

 

Děkuji Betelgeuse za to, že mě ani po více než deseti školních letech, které jsme společně strávili za katedrou, nepřestala podněcovat v přemýšlení o fungování našeho kouzelného světa.

 

____________________

OBSAH

1          Úvod

2          Anketa Osobnost Hogwarts

________ 2.1 Podoba ankety v průběhu věků

________ 2.2 Výsledky ankety v průběhu věků

3          Faktory ovlivňující výsledky ankety

________ 3.1 Aktivita

________ 3.2 Barva hábitu a výsledky prvního kola

________ 3.3 Celkové sympatie a charakter

________ 3.4 Další aspekty ankety vyplývající z výzkumu

4          Závěr

Použité zdroje

Přílohy k práci


 

1 ÚVOD

 

Pod pojmem „Osobnost“ si každý představuje něco či někoho poněkud jiného. Pojem „Osobnost Hogwarts“ ovšem prakticky pro každého člena našeho světa kouzel označuje anketu (resp. titul, kterým se může honosit její vítěz), jež se s železnou pravidelností opakuje rok co rok a v níž obyvatelé kouzelnického univerza Hogwarts.cz volí někoho, koho „si z nejrůznějších důvodů váží a považují ho za osobnost našeho světa kouzel. Ať už proto, že projektu něco důležitého přináší, nebo že vytváří příjemnou atmosféru.“ (parafrázováno podle zadání ankety z roku 2008).

Za dobu trvání existence naší školy proběhla tato anketa již desetkrát a patří tak mezi jedinou opravdu tradiční celoškolní „soutěž“ svého druhu (připomeňme, že v době počátků projektu se pod oficiální záštitou školy konaly dále např. ankety Miss a missák Hogwarts či Jméno roku). V době jejího konání (přelom jara/léta) je o ní pravidelně informováno na hlavní hradní vývěsce; související články se objevují i v hradním tisku, a je proto možné dohledat její výsledky a pokusit se zamyslet se i nad faktory, které způsobily, že v daném roce dopadla anketa právě tak, jak dopadla. Cílem této práce je tyto faktory analyzovat a na základě této analýzy určit, zda se některé z názorů, které se někdy v souvislosti s anketou objevují (podle provedeného průzkumu např. „Nakonec je to obvykle jen o předhánění se v počtu hlasujících z jedné koleje – a samozřejmě též o počtu kandidátů na titul v top 10 patřících k jedné koleji.“), zakládají na relevantních argumentech.

 

 

2 ANKETA OSOBNOST HOGWARTS

 

2.1 Podoba ankety v průběhu věků

 

Myšlenka uspořádat anketu, v níž se bude volit největší osobnost Hogwarts, byla poprvé pronesena na konferenci tajemníka školy Apofise de Corristo dne 15. dubna 2005. Níže předkládáme záznam zápisu z dané konference:

 

 

(Zdroj: web tajemníka školy)


Anketa byla o necelý týden později tajemníkem školy skutečně spuštěna, nicméně prostory přímo pro ni vyhrazené (nacházející se na adrese osobnost.aktualne.cz) nejsou v současné době přístupné ani za použití obracečů času. První ročník ankety se skládal ze tří kol: v prvním z nich mohli obyvatelé hradu nominovat prostřednictvím emailu až tři osobnosti. Do druhého kola postoupilo deset kandidátů s největším počtem hlasů a následně z nich byla vyselektována pětice (každý obyvatel hradu měl k udělení dva hlasy; hlasovalo se prostřednictvím ankety v kolonce „Náš svět kouzel“). Třetí kolo probíhalo obdobně, pouze měl každý z hlasujících pouze po hlasu jediném. Sluší se podotknout, že Apofis de Corristo zorganizoval pouze první kolo ankety; o organizaci dalších dvou se po jeho odvolání z funkce tajemníka školy (4. května 2005) postaral tajemník nový, Sandrik Vrizas.

 

Druhý ročník ankety Osobnost Hogwarts organizovala v roce 2006 Anseiola Jasmis Rawenclav, která se nakonec o chod ankety starala i v následujících sedmi letech. Tento ročník se současné podobě ankety přiblížil především vypuštěním druhého kola: soutěžící nejprve (tentokrát prostřednictvím speciálně vypsané soutěže) volili až tři kandidáty, v druhém kole (prostřednictvím hradní ankety) pak jednoho kandidáta z nejlepší desítky. Anketa měla i speciální stránky vytvořené Phosgenem Crestfallem (nacházely se na adrese nk.wz.cz/osobnost_hogwarts a dodnes jsou prostřednictvím obracečů času částečně přístupné):

 

 

(Zdroj: stránky OH 2006)

 

O rok později (2007) bylo umožněno hlasovat v prvním kole až pro pět osob, což je pravidlo, které se, s výjimkou roku 2008, kdy opět nebylo možné zvolit více než tři kandidáty, udrželo až do dnešních let. Mnoho dalších změn již do dnešní doby v podobě ankety neproběhlo: v roce 2010 bylo posílání hlasů v prvním kole skrze soutěž nahrazeno oficiálním formulářem a v roce 2014 vystřídal Anseiolu Jasmis Rawenclav coby organizátorku ankety tehdejší zástupce ředitele Ronald Holms Williams; jinak je ovšem podoba ankety možná až překvapivě tradiční.

 

Pro naši práci není nezajímavé, že anketa sama pojem osobnosti prakticky nevymezuje. V posledních letech se u hlasovacího formuláře dočteme, že „nejde o anketu oblíbenosti. Volit byste měli takové osobnosti, kterých si pro něco vážíte.“, ovšem jinak je chápání pojmu osobnost ponecháno na každém hlasujícím.

 

Upozorněme nicméně na to, že u ročníků starších bylo leckdy vymezení osobnosti konkrétnější:

 

2006

[...] volíte [...] někoho, koho si vážíte, kdo má váš obdiv, na koho se díváte jako na celebritu. Nezáleží na tom, jaké vztahy s touto osobou máte, nezáleží na tom, kolikrát do měsíce se dostane na stránky bulváru, ani na tom, jak objemné je její (jeho) konto.

(z článku v DV)

 

2007

V této anketě volí obyvatelé našeho hradu (tedy vy) člověka, který je podle jejich názoru největší osobností našeho hradu. Nedávají hlas svým kamarádům (ať už za úplatu nebo bez ní), nedávají hlas profesorovi, od kterého mají samé jedničky bez námahy. A ani své slečně/svému chlapci, protože je vám s ní/ním dobře. Dokonce ani ne spolužačce protože má hezkou sukni. Osobnost Hogwarts je zkrátka někdo, kdo tu je nebo byl a vy jej chováte ve vážené úctě kvůli tomu, jaký je/byl nebo co dělá/dělal.

(ze zadání soutěže, resp. z hlavní stránky)

 

2008

V této anketě volíte svými hlasy ty, kterých si z nejrůznějších důvodů vážíte a považujete je za osobnosti našeho světa kouzel. Ať už proto, že projektu něco důležitého přinášejí nebo že vytvářejí příjemnou atmosféru.

(ze zadání soutěže)

 

 

2.2 Výsledky ankety v průběhu věků

Po deseti ročnících ankety byl titul Osobnost Hogwarts udělen celkem šesti různým obyvatelům hradu:

 

Nekro The Gravedigger (2005, 2006, 2008)

bibi střeštěnka (2007)

Angela Grey-Slytherin (2009)

Letitia te Tiba (2010)

Mintaka Orionis (2011, 2013)

Larrie Larstonová (2012, 2014)

 

V naší práci nás pochopitelně zajímá i další pořadí jednotlivých ročníků ankety. Celková umístění včetně počtu hlasů podrobně shrnuje následující článek Anseioly Jasmis Rawenclav uveřejněný v Denním věštci, proto nepovažujeme za nutné (a s ohledem na prostor ani za vhodné) zde jednotlivá pořadí vypisovat. Přidáme pouze odkaz na výsledky zbývajících dvou ročníky ankety, které se uskutečnily v době po vydání výše zmíněného článku.

 

 

3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝSLEDKY ANKETY

 

Jak bylo zmíněno výše, je definice osobnosti v pravidlech ankety dosti volná a z velké části tak ponechána na každém hlasujícím. Z toho plyne, jak tvrdí např. v článku havraspárského kolejního časopisu Jane Mooren, že „v ní vlastně každý rozhoduje podle jiných parametrů“. Nebelbrach Mechacha na tomtéž místě se svou spolužačkou souhlasí: „Každý samozřejmě hlasuje podle něčeho jiného, jeden se fakt zamyslí, co kdo přináší škole, jiný se rozhodne podle osobních sympatií.

 

Abychom zjistili, jaké faktory volbu ankety skutečně ovlivňují a jaké nikoli, nemohli jsme se spokojit s pouhou analýzou jejích výsledků. Proto jsme se rozhodli distribuovat mezi obyvatele hradu dotazník, v němž by hlasující měli možnost podělit se s námi o svůj pohled na anketu.

 

Dotazník se skládal ze tří částí: uvedení základních údajů o respondentovi, otázek ohledně prvního (nominačního) kola a otázek ohledně druhého kola. Přehled otázek, jež v něm figurovaly, je součástí připojených výsledků výzkumu (Příloha č. 1). Dotazník byl distribuován pomocí soví pošty: vynecháni byli pouze studenti prvních ročníků a osoby, které se na škole delší dobu nevyskytovaly. K jeho vyplnění byli respondenti motivováni možností získání drobné odměny; za účelem vyšší návratnosti dotazníků bylo rovněž zdůrazněno, že pokud respondent nebude chtít, nemusí se u jednotlivých otázek rozepisovat. Návratnost dotazníku byla cca 50 %: z celkem 182 rozeslaných formulářů dorazilo 92 odpovědí, z nichž tři respondenti uvedli, že se ankety OH neúčastní, a jejich hlasy tedy nebyly brány v potaz. S přihlédnutím k tomu, že průměr počtu hlasů zaslaných v posledních dvou ročnících do druhého kola ankety Osobnost Hogwarts činí 125, považujeme toto množství za dostatečné. Zároveň jsme nuceni připustit, že jsme se o některé odpovědi mohli ochudit tím, že jsme mezi některé ze studentů omylem distribuovali nefunkční odkaz na dotazník, což jsme se nicméně vzápětí pokusili napravit komentářem na hlavní stránce.

Dotazník představovala de facto sada tvrzení, u nichž respondenti na Likertově škále označovali, nakolik se s nimi ztotožňují. Ve dvou otázkách měli dobrovolníci možnost blíže popsat, podle čeho se v anketě rozhodují, koho nominují, resp. komu dají ve druhém kole svůj hlas. Likertovu škálu osobně považujeme pro účely výzkumu za vyhovující, někteří respondenti s ní nicméně měli problémy, viz např. jeden z komentářů: „Teda hloupěji postavený dotazník jsem dlouho neviděla. Člověk aby si pomalu znovu hledal výrokovou logiku...“ V případném příštím výzkumu bychom tedy nejspíše poněkud upravili formu odpovědí: místo „ano“, „spíše ano“,... předcházených vysvětlením na začátku dotazníku bychom uváděli polopatičtější „souhlasím“, „spíše souhlasím“ atd.

 

Pro snazší statistické zpracování dat byla následně Likertova škála převedena na číselné hodnoty: „ano“ odpovídalo hodnotě 1, „spíše ano“ 2, „něco mezi“ 3, „spíše ne“ 4 a „ne“ 5. Tyto hodnoty získané od všech respondentů byly následně pro každé tvrzení zprůměrovány a skrze takto obdržené koeficienty budeme níže výsledky reprezentovat. Například hodnota 2,5 tedy vyjadřuje celkový postoj respondentů na polovině cesty mezi „spíše ano“ a „něco mezi“ (zároveň však nelze všechna data na tyto koeficienty redukovat: např. celkový koeficient tři může vypovídat jak o tom, že jsou všichni respondenti nerozhodní, tak o tom, že polovina respondentů s výrokem souhlasí a druhá polovina nikoli. V případech, kdy by se rozdělení odpovědí výrazně odlišovalo od rozdělení normálního, bychom na toto v textu upozornili).

 

Nyní se budeme podrobněji věnovat jednotlivým faktorům, které podle našeho názoru mohou hrát v konečných výsledcích ankety nějakou roli:

 

 

3.1     Aktivita

 

Je pochopitelné, že mezi TOP 10 osobností se obvykle dostávají ty osoby, které jsou na škole z nějakého důvodu vidět. Vypočítávat u jednotlivých ročníků, jaké oficiální funkce dotyční v daném roce zastávali, by ale podle našeho názoru bylo poněkud bezúčelné: samotný post totiž, jak víme z historie, aktivitu nezaručuje.

Za povšimnutí nicméně stojí, že ačkoli mají hlasující právo nominovat do druhého kola i ty osobnosti, které se již na hradě nevyskytují, nebo jsou v danou chvíli zmražení, prakticky ji nevyužívají. Již pohledu na výsledky lze tedy tvrdit, že faktorem, který výsledky ankety ovlivňuje více než značně, je reálná přítomnost dotyčného kandidáta na hradě v daném období.

 

Výsledky našeho dotazníku ukazují, že hlasující obecně to, co dotyčný pro školu udělal, skrze anketu reflektují; tvrzení „Při nominaci je pro mě důležité, co daný člověk vykonal v uplynulém roce pro školu.“ bylo povětšinou odsouhlaseno (celkový koeficient 2,2). V některých případech byl menšinový postoj odůvodněn v komentáři: „Rozhodující je přínos kouzelnické atmosféře a světu obecně v uplynulém roce – ať už ve výuce, v tisku, angažováním se v nějakých akcích atd. Nejde tedy o přínos výhradně škole, ani koleji. Dalo by se to popsat jako takový můj osobní řád za kouzelnickou atmosféru.“ Jiný respondent zase oproti aktivitě upřednostňuje charakter: „Také zvažuji charakterové vlastnosti dotyčných, aspoň z toho mála, jak je znám – silné osobnosti s pevným charakterem nominuji spíš než slabochy bez charakteru, i kdyby první udělali pro školu objektivně vzato méně než druzí.

 

Práce pro kolej je oproti práci pro školu poněkud odsunuta do pozadí: respondenti jsou někde na půl cesty mezi jejím zohledňováním a nezohledňováním (celkový koeficient 2,9). Vysvětlením může být např. fakt, že většina zaměstnanců do fungování kolejí nevidí; jiný pohled na problematiku poskytuje i komentář jednoho z nebelvírských respondentů: „Já se vždy víceméně rozhoduju podle toho, co daný člověk vykoná pro celou školu, možná je to ovlivněné i tím, že u nás v Nebelvíru máme ty čelenky (každoroční hlasování o jakousi studenty udělovanou paralelu k řádu Godrika Nebelvíra; pozn. autora), takže nemám potřebu osobnost koleje ještě cpát do osobnosti hog.

 

Další dvě otázky (zvlášť položené ohledně prvního a druhého kola ankety) se týkaly toho, zda je pro respondenty důležité celkové působení daného člověka na naší škole, či zda se při hlasování omezují pouze na uplynulý rok. Celkový koeficient 2,2 (resp. 2,3 pro druhé kolo) naznačuje, že prim hraje spíše působení celkové, včetně zásluh z minulosti (v opozici k názoru většiny uveďme ale i vyjádření respondenta, který to vidí odlišně: „OH se volí každý rok, proto se ohlížím právě na uplynulý rok, celoživotní působení se musí hodnotit výše, než v něčem tak subjektivním, jako je OH.“).

 

Se zcela stejnými koeficienty (3,9), byť často ne se stejným rozložením odpovědí u jednotlivých respondentů, skončila dvě tvrzení: „Nedělá mi problém nominovat někoho jen proto, že je to můj kamarád.“ (pro první kolo) a „Při hlasování ve druhém kole je pro mě důležitější, co přináší působení daného člověka mně jako jednotlivci, než škole jako celku.“ (pro druhé kolo). Podle toho lze usuzovat, že se většina z hlasujících při hlasování snaží (alespoň částečně) upřednostnit ty osoby, jejichž aktivita je prospěšná projektu jako celku. Je nicméně otázkou, zda jsou tuto aktivitu jednotliví respondenti schopni objektivně poměřovat u osob, které jim jsou blízké, a u osob ostatních.

 

3.2     Barva hábitu a výsledky prvního kola

 

V předchozím oddílu jsme již narazili na to, že aktivita v koleji se do ankety Osobnost Hogwarts promítá poněkud méně výrazně než aktivita celoškolní. Výsledky všech dosavadních ročníků ankety jen potvrzují, že zaměstnanci a profesoři školy mají oproti studentům větší šanci na umístění v TOP 10 (podařilo se jim to sedmdesátkrát; studentům pouze třicetkrát). Titul Osobnosti Hogwarts byl za studentských let udělen pouze bibi střeštěnce (2007) a Larrie Larstonové (2012); v ostatních osmi ročnících vítězili profesoři. Tento jev je pochopitelný, v již citovaném článku Corvina Declaratio jej komentuje Nebelbrach Mechacha: „...málokterý student může vyvíjet činnost v rámci celé školy, spíše se soustředí na svou kolej, takže zde mají výhodu profesoři.

 

Neméně zajímavé je nicméně zkusit zjistit, zda je pro hlasující důležité, aby titul získala osoba jejich (třebas i bývalé) kolejní příslušnosti. Nezřídka kdy se v souvislosti s anketou objevuje názor, že více kandidátů z jedné koleje v TOP 10 je vlastně v druhém kole nevýhodou, neboť se mezi ně hlasy z této koleje „rozdrobí“. Že by pro ně byla kolejní příslušnost jednotlivých kandidátů důležitá, ovšem respondenti v našem dotazníku spíše popírají (koeficienty 4,2 pro první, resp. 4,4 pro druhé kolo).

Jelikož nemůžeme nijak zaručit pravdivost a objektivitu odpovědí v dotazníku, rozhodli jsme se toto nicméně ověřit malou statistikou: u předchozích ročníků (s výjimkou roku 2005, kdy byla anketa tříkolová a s ostatními ročníky neporovnatelná) jsme sečetli počet hlasů, které v druhém kole získali jednotliví kandidáti ze stejných kolejí. Pokud by byly tyto součty ve vzájemném porovnání srovnatelně velké, nebyla by tím zavržena hypotéza, podle níž hlasy z jedné koleje proudí kandidátům, kteří v této koleji studují, nebo z ní vyšli (popř. jsou jejími kolejními řediteli). Jde pochopitelně pouze o statistiku orientační, neboť nikde není psáno, že počet respondentů z jednotlivých kolejí je vyrovnaný, rovněž je otázkou vazba některých osob na danou kolej (např. Anseiolu Jasmis Ravenclaw a Nimrandira Elénére jsme se rozhodli označit jako osoby bez kolejní příslušnosti pro relativně krátkou dobu, již v koleji strávili). Následně jsme dané součty pomocí matemagické formule zvané chí kvadrát porovnali s jejich očekávanými četnostmi a zjistili, že ve většině ročníků ankety není tendence k vyrovnaným počtům hlasů mezi kandidáty jednotlivých kolejí statisticky významná. Výjimku tvoří ročníky 2010 (zvítězila Letitia te Tiba), 2008 (zvítězil Nekro The Gravedigger) a okrajově též 2012 (zvítězila Larrie Larstonová): u nich tedy argument „dopadly takto kvůli složení TOP 10 a prokolejnímu hlasování jednotlivých respondentů“ nemůžeme zcela zavrhnout. Vzhledem k anonymitě ankety však nelze potvrdit ani jeho relevanci.

 

Složení TOP 10 vybrané v prvním kole ankety dává rovněž prostor pro taktizování. Není např. nepředstavitelné pokoutné tvoření klubů podporujících jednoho kandidáta, jen proto, že má šanci porazit neoblíbeného protikandidáta a podobně (viz např. názor: „Ve druhém kole hlasuji buď tak, aby nevyhrál ten, co fakt nechci, aby vyhrál – tj. pro jeho hlavního protikandidáta (pokud to není prašť jako uhoď), nebo pro svého hlavního kandidáta (pokud má naději na výhru) nebo pro někoho, pro koho se mi zrovna zachce.“). Respondenti dotazníku toto nicméně odmítají: ve velké shodě tvrdí, že svou nominaci v prvním ani v druhém kole se svým okolím neprobírají a že ve druhém kole netaktizují: že zkrátka vždy volí toho, kdo je pro ně kandidátem č. 1. Pro úplnost ovšem uveďme i protinázor: „Upřímně, u druhého kola se snažím vyvarovat tomu, aby to vyhrál nějaký troll (a že jich tam občas i ve druhém kole je). Proto si rozmýšlím a občas i probírám, na koho budeme směřovat hlasy, i kdyby to mělo mého TOP 1 kandidáta odsunout někam do pozadí. Je to škoda, ale anketa je tak, bohužel, postavená.

 

3.3 Celkové sympatie a charakter

 

Kategorií, kterou náš dotazník v podstatě pominul, protože ji považoval prakticky za samozřejmou, byla otázka sympatií, charakteru a všeho dalšího, co člověku obvykle evokuje pojem „osobnost“ bez jakéhokoli přívlastku. Právě na tyto vlastnosti bylo v komentářích upozorňováno asi nejčastěji – a jak už bylo patrné výše, v očích některých respondentů hrají tyto faktory větší roli než aktivita dotyčných:

 

Jako jedno z rozhodujících kritérií je pro mne chování dotyčného. Zásluhy jsou hezká věc, ale pokud ten člověk je arogantní a nepříjemný, pak ho v žádném případě nepovažuji za osobnost. Mnohem víc mne oslovují lidé, kteří hledají cesty k druhým a je z nich cítit přirozená autorita.

 

...jaký byl člověk v předchozích letech, a to nejen v aktivitě, ale třeba i v jednání s druhými, jak na půdě Hogwarts působí...

 

Při nominacích se snažím vybrat člověka, kterého si vážím, který je výrazný, laskavý – přínos pro Hog a kolej chápu právě tímto způsobem, že se zde díky němu lidé cítili hezky.

 

Rozhoduji se při volbě podle toho, co daný člověk vykonal pro ostatní, ale i jaký já mám s ním vztah, jestli je mi ten daný člověk sympatický.

 

Velkou roli při volbě u mne hrají sympatie k danému člověku...

 

3.4     Další aspekty ankety vyplývající z výzkumu

 

Náš dotazník se kromě výše popsaného zaměřoval i na některé další aspekty, zajímaly nás například i některé detaily ohledně způsobu hlasování jednotlivých respondentů a podobně. Získané informace ve stručnosti shrne následující podkapitola.

 

Ukázalo se například, že hlasující obvykle nemají problém nominovat v prvním kole všech pět kandidátů, plné nominační lístky odevzdává obvykle řada z nich (koeficient 2,0). Různí se však v promýšlení svých nominací: řada z nich je v tomto ohledu důkladná (koeficient 2,7), jiní zase odevzdávají své nominace spíše impulzivně.

Ohled na výsledky minulých ročníků ankety většina hlasujících nebere (koeficient 4,7).

 

Speciálním fenoménem, který s anketou Osobnost Hogwarts souvisí, jsou zmijozelské žáby: recesistní kampaň, která své voliče nabádala k nominaci imaginární „osobnosti“ spojené se zmijozelským kolejním časopisem Hadí král. Řada hlasujících se i v komentáři zmínila o jejich podpoře, jiní se naopak podobnými kampaněmi ovlivňovat nenechají. V roce 2014 byly v anketě nicméně „vyhodnoceny pouze reálně existující postavy na hradě“ a dá se předpokládat, že ročník 2015 v tomto ohledu změnu nepřinese.

 

4   ZÁVĚR

 

Cílem předložené práce byla analýza faktorů, které jsou příčinou toho, že výsledky ankety Osobnost Hogwarts vypadají tak, jak vypadají. Ukazuje se, že obyvatelstvo hradu hledí při volbě své osobnosti jak na charakterové vlastnosti daného jedince a sympatie, jež k němu chovají, tak i na celohradní aktivitu a odvedenou práci, která je za ním vidět. Vliv kolejní příslušnosti, jemuž byla věnována speciální pozornost, se nepodařilo ani potvrdit, ani vyvrátit – a vzhledem k anonymitě ankety toto ani není možné. Zajímavý je v tomto ohledu názor jednoho z respondentů, který vazbu kolejní příslušnosti a výsledků nepopírá a podle nějž „většina voličů hlasuje pro lidi ze své koleje nikoliv proto, aby tzv. jejich kolej vyhrála, ale kvůli tomu, že tyto lidi většinou více znají, a tak si uvědomují jejich přínos koleji, potažmo hradu.“

 

Naším původním záměrem bylo analyzovat v této práci výzkumem získané informace do většího detailu, zohlednit např. rok registrace či kolejní příslušnost daného respondenta. Žádná z těchto analýz nicméně nepřinesla překvapivé výsledky: respondenti byli obvykle značně konzistentní. Tento fakt nicméně považujeme s ohledem na povahu ankety za pozitivní: kdyby se každý z hlasujících rozhodoval podle diametrálně odlišných kritérií, byl by titul Osobnosti Hogwarts bezpochyby úplně prázdný. O čem však v dnešní době skutečně vypovídá, to je otázka, na kterou si musí každý člen našeho světa kouzel odpovědět sám.

 

 

POUŽITÉ ZDROJE

Archiv Denního věštce: dennivestec.hogwarts.cz

Havraspárský kolejní časopis Corvinus Declaratio: corvinus.hogwarts.cz

Hlavní vývěska kouzelnického univerza hogwarts.cz; zadání některých soutěží

Obraceče času značky archive.org

Stránky ankety OH 2006: nk.wz.cz/osobnost_hogwarts

Stránky tajemníka školy tajemnik.wz.cz

 

 

PŘÍLOHY K PRÁCI

Příloha č. 1

 

Výsledky výzkumu (ve formátu .xls)

 

Data, která by mohla sloužit k identifikaci jednotlivých respondentů, byla odstraněna. Odpověď „ano“ byla pro snazší statistické zpracování převedena na „1“, odpověď „spíše ano“ na „2“ ..., odpověď „ne“ na „5“.