Student: Gita Hrdličková
Kolej:Zmijozel
Školní rok: zima 2015
Typ zkoušky:KOZA

Studium mudlůZadané téma: Vliv kouzelníků na mudlovskou novinařinu

Konzultant: Tydynka Flyová
Posudek: Vážená slečno,

děkuji za vaši závěrečnou práci. Vzhledem k její vysoké úrovni a více než dostatečné délce jsem se rozhodla vám udělit známku Vynikající.

Práci jste si velmi dobře rozvrhla. Hned na začátku skvěle uvádíte do tématu a práce se stupňuje od nejzákladnějších informací až po ty složitější. Je vidět, že je vám téma blízké a orientujete se v něm.

Líbí se mi detailní rozbor různých kategorií mudlovských periodik a že řešíte to, jak se s (kouzelnými) informacemi v nich vypořádají kouzelníci. Samozřejmě mě těší, že jste ani nezapomněla na základní rozdělení (seriózní x bulvární periodika), jelikož to je pak na Ministerstvu podstatná otázka, když se řeší nějaký problém.

U ústní zkoušky bych pak uvítala, kdybyste dokázala uvést i nějaké konkrétní a zajímavé příklady toho, kdy kouzelnická informace unikla do mudlovských novin a jak toto MK řešilo. Postačí jen krátce shrnout a nemusíte hledat více než jeden či dva příklady.

Tydynka Flyová
Hodnocení: Vynikající
Hodnocení propugnatio: Vynikající
Hodnocení cogito: Vynikající


Vypracování

Vliv kouzelníků na mudlovskou novinařinu

 

Obsah

1.      Vymezení pojmu mudlovská novinařina

2.      Mudlovská novinařina z pohledu Ministerstva kouzel

3.      Základní typologie mudlovské novinařiny

4.      Kategorie mudlovské novinařiny dle hlavního obsahového zaměření zpráv o kouzelnickém světě

  • černá kronika.
  • katastrofy (tragické události velkého rozsahu) a poplašné zprávy o nich
  • tzv. novinářská kachna
  • zprávy z kulturního dění a  společenské rubriky

5.      Závěr

 

 

 

1.    Vymezení pojmu mudlovská novinařina

Mudlovská novinařina je pojem, pod kterým kouzelníci (tedy pravé podstaty znalí uživatelé magie) rozumí produkty novinářské práce mudlů (tedy těch, kdož kouzlit neumí a v magii sveřepě nevěří). Pro účely této práce je mudlovská novinařina zúžena pouze na tištěné produkty novinářské práce (a jim blízce příbuzné alternativy) z důvodu redukce výskytu nadměrných bludů, které mudlovská novinářská veřejnost o světě kouzelníků šíří v jiných než tištěných médiích (rozhlas, televize, internet).

Absence pohyblivých fotografií v mudlovských tiskovinách snižuje jejich atraktivitu, zejména pro kouzelnické čtenáře uvyklé na jistý standard zpravodajských fotografií. Nepoučení čtenáři z řad kouzelníků si občas mudlovské noviny koupí a marně se snaží fotografie rozpohybovat či tiskovinu u prodejce reklamovat (pochopitelně neúspěšně).

Samotní kouzelníci proto dávají zpravidla přednost kouzelnické novinařině, neboť je jim svým obsahem bližší. Výjimku tvoří pouze kouzelníci zajímající se o studium mudlů (na více či méně profesionální úrovni), kteří nalézají v těchto matriálech cenné informace o běžném životě mudlů a o zvláštním způsobu jejich uvažování.

 

2.    Mudlovská novinařina z pohledu Ministerstva kouzel

Ministerstvo kouzel je ústředním orgánem, který zastřešuje veškeré informační toky o kouzelnickém světě. Sleduje tedy to, jak píší mudlové o kouzelnících, ale i to, zda aktivity kouzelníků neporušují zákony o utajování kouzelnického světa před mudly.

Zákony o utajování kouzelnického světa, podle kterých Ministerstvo kouzel postupuje, jsou zakotveny v právním řádu již od dob středověku a jejich jádro je platné bez větších změn až dodnes. Ministerstvo kouzel a jeho legislativní oddělení dbají na aktualizaci těchto zákonů, aby pokrývaly i moderní výdobytky mudlovské kultury a tedy i potenciální ohrožení kouzelníků moderní technikou.

Speciální legislativní rámec tvoří opatření, která si kladou za cíl komplexní utajování existence kouzelných tvorů.  Právě tato oblast je pro slídivé (rozumějme senzacechtivé) mudlovské novináře polem působnosti s největším rizikem prozrazení existence kouzelnického světa. Ministerští úředníci kontrolují povinná zastírací kouzla u vybraných magických tvorů chovaných v domácnostech, ale divoce žijící tvory nelze vždy ochránit se 100% pokrytím. Do mudlovského tisku proto občas pronikají zprávy o údajné existenci Lochnesské příšery, yettiho, strašidelných hradů a dalších populárně vědných fenoménů s esoterickými prvky.

Oficiální politika Ministerstva kouzel je založena na snaze o minimalizaci vlivu kouzelnického světa na práci mudlovských novinářů. Ve zkratce lze tuto politiku shrnout postojem „pište o nás co nejméně“ s uplatňováním osvědčeného mechanismu racionality mudlovské vědy „popřít vše, co nelze objektivně prokázat logikou a rozumem“.

Obecně lze s jistou dávkou nadsázky tvrdit, že mudlové touží po senzacích způsobených kouzelníky právě proto, aby mohli s obrovským nasazením posléze existenci nadpřirozena (a světa kouzelníků) vehementně popírat. Jedná se o určitý proces sebeujišťování se v milosrdné lži, kterou se pro klid vlastní duše každý mudla odívá. Inu, zvyk je želená košile...

Mudlovští novináři se proto (k nelibosti Ministerstva kouzel) snaží vyslídit kdejakou skulinku, kterou by mohly unikat informace o čemkoliv nemudlovském, exotickém a raritním. Naprostá většina takto získaných kusých informací je naštěstí mudlovskými novináři nafouknuta a vyšperkována k neuvěření, takže si sama koleduje o popírání své pravdivosti z řad jiných mudlů. Tento zvláštní fenomén je pozorovatelný u všech typů mudlovské novinařiny, která se nějakým způsobem kouzelnického světa tematicky dotýká. Ministerstvo kouzel tento fenomén vhodně přiživuje a hojně využívá ve svůj prospěch.

 

3.    Základní typologie mudlovské novinařiny

Systematické popírání existence kouzelnického světa se projevuje v různých formách v závislosti na typu a obsahu každého sdělení.

Pokud by se mudlovská novinařina (rozumějme ta, která se kouzelnického světa tematicky dotýká) měla rozdělit do kategorií, z nichž každá vykazuje sadu specifických znaků pro ni typickou, musí být vzata v úvahu i povaha periodika, v níž se tištěná zpráva objevuje.

Tzv. „seriózní“ mudlovské zpravodajství zprávy o kouzelnickém světě obsahuje jen minimálně, a pokud přece jen, vždy se jedná o vědecké popírání kouzelnických jevů a fenoménů typických pro kouzelnický svět. Mudlové zprávy v něm obsažené berou velmi vážně a považují je za pravdivé bez větších pochybností, neboť obsah bvá logicky zdůvodněn vědeckými disciplínami a objektivně zhodnocen odpovídajícími vědeckými kapacitami. Není-li obsah takto podložen, jedná se zpravidla o zpravodajství, jehož obsahem je konstatování všeobecně známých dějů a událostí, které se v mudlovské společnosti prokazatelně staly. Stojí tedy na informacích a faktech, musí být vždy objektivní.

Tzv. „bulvární“ tisk cílí na mudly, kteří primárně nejsou intelektuály pod vlivem vědecké páky popíracího mechanismu. U tohoto typu tiskovin je zdůrazňována zábavnost na úkor objektivity a kvality přinášených informací. Svým zaměřením tedy ohrožuje utajování kouzelnického světa mnohem více než tisk seriózní, neboť bulvár touží po senzacích a skandálních odhaleních. Senzace a skandální odhalení jsou základním kamenem bulvárních článků, přizpůsoben je tomu nejen obsah sdělení, ale i jeho grafické zpracování

 

4.    Kategorie mudlovské novinařiny dle hlavního obsahového zaměření zpráv o kouzelnickém světě

Vezme-li v úvahu typologii rozdělení mudlovské novinařiny dle hlavního obsahového zaměření zpráv o kouzelnickém světě, pak získáme následující kategorie:

- černá kronika (zprávy z oblasti kriminalistiky: záhadná úmrtí a vraždy, různé nehody a tragické události menšího rozsahu)

- katastrofy (tragické události velkého rozsahu) a poplašné zprávy o nich

- tzv. novinářská kachna

- zprávy z kulturního dění a společenské rubriky (zejména výstřední chování celebrit)

 

  • černá kronika

Pod souborným názvem černá kronika rozumí mudlové zprávy z oblasti kriminalistiky: záhadná úmrtí a vraždy, různé nehody a tragické události menšího rozsahu. Černá kronika je nedílnou součástí mnoha menších regionálních periodik, kde je nouze o objektivně důležité události ze života místních obyvatel. Černá kronika pak s vyčerpávající důsledností zahrnuje veškeré dění, které alespoň trochu zavání tragikou s příchutí neobvyklé senzace, kterážto se může stát i v jinak poklidném životě venkovanů a obyvatel maloměst. Proto je také mudly vyhledávána a obsažena i v jejich žurnalistických počinech.

V rámci černé kroniky se často objevují (v ideálním případě ministerstvem kouzel cenzurované) zprávy o událostech těsně spojených s kouzelnickém světem. Záhadná úmrtí, sériové vraždy, nepolapitelní kriminálníci, absurdní nehody, u kterých zůstává mudlům rozum stát... prakticky veškeré logikou těžko vysvětlitelné tragické události s nádechem tajemna mají svůj pravý původ odvozený od činnosti kouzelníků. V černé kronice se také objevují letmé zmínky o následcích činnosti bystrozorů (výbuchem zdemolované budovy, záhadné únosy či přímo zmizení osob beze stopy, těžké popáleniny vzniklé působením útočných kouzel, dopadení pohřešovaných osob, které unikaly před zákonem atp.)

Obsah černé kroniky bývá zpravidla vymezen určitou sledovanou lokalitou, kde k tragickým událostem došlo. Mívá proto spíše regionální charakter a zpravidla se nezabývá problémy na celostátní ani na nadregionální úrovni.

 

  • katastrofy (tragické události velkého rozsahu) a poplašné zprávy o nich

Katastrofa, tedy prakticky jakákoli tragická událost velkého rozsahu, je mudlovskými novináři pečlivě sledována a popisována z nejrůznějších pohledů. Živelní katastrofy (vichřice, povodně, sněhové kalamity, sucha a rozsáhlé požáry lesních porostů) mohou být vyvolány činností kouzelníků, ať už úmyslným způsobením kalamity s cílem uškodit mudlům, ale i nevydařený pokusem o složité kouzlo či náročnou kletbu, která se snadno zvrtne.

Speciálním podtypem katastrof jsou velké havárie dopravních prostředků způsobených střetem s kouzelným tvorem či jinou ryze kouzelnickou příčinnou. V takových případech jsou mudlové informováni, že příčinou havárie byl špatný stav vozového parku, závada v elektroinstalaci či se černá skříňka letadla nenalezne vůbec, aby neodhalila nechtěnou existenci rozumu se vymykajících skutečností. Mudlovští novináři záhady milují a rádi přicházejí s nejrůznějšími konspiračními teoriemi, jak to všechno ve skutečnosti mohlo být (ale kouzelníci dobře vědí, jak to bylo doopravdy).

Dalším fenoménem mudlovské novinařiny jsou poplašné zprávy o blížících se katastrofách, které zaručeně v nejbližší době nastanou. Velmi populární je například předpovídat konec světa nebo být unesen mimozemšťany a na základě nově nabytých vědomostí předpovídat katastrofickou budoucnost. Proč je tento typ zpráv tolik populární? Protože v mudlech aktivuje jejich popírací mechanismus, který používají proti všemu (např. tedy i potenciálnímu konci světa), co je stejně jako kouzelnický svět ohrožuje v jejich poklidném rozjímání a mudlení.

 

  • tzv. novinářská kachna

Téměř 100% podíl kouzelnických zpráv nalezneme pod vžitým pojmem novinářská kachna. Takto je totiž v žurnalistickém prostředí označována  neověřená, senzační či skandální, často nepravdivá zpráva. Může se jednat o chybné pochopení kouzelnických jevů (či skutečností s kouzelníky spojenými) ze strany mudlů, ale taktéž o tvůrčí snahy kouzelníků prosadit se v mudlovském tisku - často se jedná o chronické písmáky s minimální znalostí studia mudlů.

Novinářské kachny se pochopitelně v novinářské objevují v závislosti na tom, zda pomohou danému vydavatelskému domu zvýšit prodejnost tiskoviny, ve které jsou publikovány. Proto je jejich největší výskyt právě v bulvárních plátcích a méně seriózních tiskovinách. I když mudlové všechny kachny nakonec s úspěchem popřou a vyvrátí jako nepravdy, obsah jejich sdělení se může vžít a mezi lidmi vstoupit do lidové slovesnosti pomocí drben a pavlačových klepen, které podobné historky udržují při životě.

  • zprávy z kulturního dění a společenské rubriky

Některé vybrané zprávy z kulturního dění (zejména výstřední chování celebrit často sváděné na drogy či alkohol) a zajímavosti ze společenské rubriky jsou inspirovány či přímo produkovány kouzelníky. Vliv kouzelníků na tuto oblast zpráv je poměrně malý (srovnáme-li ho s významem kouzelnicky zapříčiněných katastrof), přesto stálý a trvalý. Hlad po kuriozitách a raritách může být ukojen právě kouzelnickými zdroji.

 

5.    Závěr

Vliv kouzelníků na mudlovskou novinařinu lze považovat za značný. Musíme si však uvědomit, že ve prospěch kouzelnických podnětů hraje fenomén cíleného vyhledávání a následného popírání kouzelnických jevů, se kterými se mudlové ve svých životech setkávají.  Z hlediska charakteristiky těchto podnětů se mudlům patrně jeví jako nejatraktivnější zprávy s tragickým obsahem, jak na úrovni regionální, tak i většího rozsahu.

Mudlovská novinařina podléhá důslednému dohledu Ministerstva kouzel, které se snaží využívat přirozeného mudlovského mechanismu popírání všeho kouzelnického ve prospěch utajování kouzelnického světa. Lze tedy konstatovat, že v tomto ohledu je proti mudlům nejlepší používat jejich vlastní mudlovské prostředky.

 

 

Gita Hrdličková, Zmijozel